live scores


powered by Agones.gr - opap

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Άρθρο 14


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Άρθρο 14

1. Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Κράτους. 2. Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται. 3. Η κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία είτε ύστερα από αυτή, απαγορεύεται.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Άρθρο 14


Ελληνικό Σύνταγμα
Άρθρο 10 Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΑΡΘΡΟ 10
Everyone has the right to freedom of expression. Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. this right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης ως και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανάμειξη δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises. Αυτό το άρθρο δεν εμποδίζει μέλη να ζητούν την αδειοδότηση της ραδιοφωνίας, της τηλεόρασης ή του κινηματογράφου επιχειρήσεις.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Άρθρο 14


The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or the rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary. Η άσκηση των ελευθεριών τούτων, συνεπαγομένων καθήκοντα και ευθύνες, μπορεί να υπόκειται σε αυτές τις διατυπώσεις, όρους, περιορισμούς ή κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και αποτελούν αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία, προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας, της εδαφικής ακεραιότητας ή της τη δημόσια ασφάλεια, την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, για την προστασία της υγείας ή της ηθικής, για την προστασία της φήμης και τα δικαιώματα των άλλων, για την πρόληψη της αποκάλυψης πληροφοριών που έλαβε στο εμπιστοσύνη, ή για τη διατήρηση του κύρους και της αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Άρθρο 14 'Αρθρο 14 - (Ελευθερία του Τύπου)
1. Kαθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Kράτους.
2. O τύπος είναι ελεύθερος. H λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται.
3. H κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία είτε ύστερα από αυτή, απαγορεύεται.
Kατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγελία του εισαγγελέα, μετά την κυκλοφορία:
α) για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας,
β) για προσβολή του προσώπου του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας,

γ) για δημοσίευμα που αποκαλύπτει πληροφορίες για τη σύνθεση, τον εξοπλισμό και τη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων ή την οχύρωση της Xώρας ή που έχει σκοπό τη βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος ή στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Kράτους,
δ) για άσεμνα δημοσιεύματα που προσβάλλουν ολοφάνερα τη δημόσια αιδώ, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
4. Σ’ όλες τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο εισαγγελέας, μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την κατάσχεση, οφείλει να υποβάλει την υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο, και αυτό, μέσα σε άλλες είκοσι τέσσερις ώρες, οφείλει να αποφασίσει για τη διατήρηση ή την άρση της κατάσχεσης, διαφορετικά η κατάσχεση αίρεται αυτοδικαίως. Tα ένδικα μέσα της έφεσης και της αναίρεσης επιτρέπονται στον εκδότη της εφημερίδας ή άλλου εντύπου που κατασχέθηκε και στον εισαγγελέα.
**5. Καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές δημοσίευμα ή εκπομπή έχει δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση πλήρους και άμεσης επανόρθωσης. Καθένας ο οποίος θίγεται από υβριστικό ή δυσφημιστικό δημοσίευμα ή εκπομπή έχει, επίσης, δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση άμεσης δημοσίευσης ή μετάδοσης της απάντησης. Νόμος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται το δικαίωμα απάντησης και διασφαλίζεται η πλήρης και άμεση επανόρθωση ή η δημοσίευση και μετάδοση της απάντησης.
6. Tο δικαστήριο, ύστερα από τρεις τουλάχιστον καταδίκες μέσα σε μία πενταετία για διάπραξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, διατάσσει την οριστική ή προσωρινή παύση της έκδοσης του εντύπου και, σε βαριές περιπτώσεις, την απαγόρευση της άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος από το πρόσωπο που καταδικάστηκε, όπως νόμος ορίζει H παύση ή η απαγόρευση αρχίζουν αφότου η καταδικαστική απόφαση γίνει αμετάκλητη.
**7. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την αστική και ποινική ευθύνη του τύπου και των άλλων μέσων ενημέρωσης και με την ταχεία εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων.
8. Nόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.

**9. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. Νόμος προβλέπει τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση.. Απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής. Απαγορεύεται ειδικότερα η συγκέντρωση περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής, όπως νόμος ορίζει. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς, οικονομικά εξαρτημένα άτομα ή εταιρείες. Νόμος ορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τις κυρώσεις που μπορεί να φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι την απαγόρευση σύναψης ή την ακύρωση της σχετικής σύμβασης, καθώς και τους τρόπους ελέγχου και τις εγγυήσεις αποτροπής των καταστρατηγήσεων των προηγούμενων εδαφίων.[ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ]

3 σχόλια:

ektoras είπε...

Το σύνταγμα καλά τα λέει, το θέμα είναι στην πράξη τι γίνεται...
Και κάτι για το προηγούμενο άρθρο. Τα κατακάθια είναι πιλλά, όντως. Η μπλογκόσφαιρα άλλωστε, δε θα μπορούσε να διαφέρει από την Ελληνική κοινωνία και πραγματικότητα.
Πιστεύω παρ'όλα αυτά, οτι λίγο κουκούτσι μυαλό και εμπειρία αν έχει κάποιος, "τους" καταλαβαίνει. Και κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση. Πολλοί δηλώνουν "g700", φτωχοί κλ.π δουλεύουν λέει 2 δουλειές να τα βγάλουν πέρα μπλα μπλα μπλα και αν δείς στα blogs τους έχουν κάθε μέρα 2 και 3 αναρτήσεις, και σε άλλα blogs 100 σχόλια ή είναι όλοι μέρα σε sync-chat Λοιπόν, αυτοί οι χλιδάνεργοι ας σταματήσουν την ιδεολογική απάτη και το κλάμα και ας δηλώσουν αργόσχολοι να τελειώνουμε. Πάντως είμαι υπέρ της ανωνυμίας μου παρ'όλο που εγώ μπορεί να έχω και 10 κουμπουροφόρους (Κρητικός γαρ χα...) αν χρειαστεί άλλοι που θίγουν τα κακώς κείμενα καθαροί και όχι μούφα blοgers δεν έχουν τέτοιες πολυτέλειες ούτε φουσκωτούς. Και ο/η θίγων τα αποβράσματα που μας έχουν κατακλύσει ή τα κακώς κείμενα, τέσπα καταλαβαίνετε τι εννοώ, τους τσούζει. Δε μιλάω για τους χυδαίους-ηλίθιους-χρηματοδοτούμενους φυσικά, (1 απ΄αυτούς είναι στους 5 πρώτους στο sync) - αλλά για τους υπόλοιπους. Αν θέλουν, ας τους βρούν αλλιώς. Tρόποι υπάρχουν. Δε χρειάζεται να τους το κάνουν και εύκολο δείχνοντας φάτσα-κάρτα το πρόσωπό τους. Η ανωνυμία είναι δικαίωμα του κάθε αγνού blogger. Αυτή είναι η γνώμη μου

Καλή εβδομάδα - συγγνώμη για το μακροσκελές σχόλιο

NIKGREECE είπε...

@ektoras SYMFONO APOLITA MAZI SOY..KAI KRATAW AYTO''I MPLOKOSFERA ALLWSTE DEN THA MPOROYSE NA DIAFEREI APO TIN ELLINIKI KOINONIA'' AYTO GEINETE KAI AYTO EINAI TO OLO THEMA..KAI TELIONO ME TO I ANWNIMIA EINAI DIKAIWMA TOY KATHE AGNOY BLOGGER..AYTO THELOYN NA EKMETALEYTOYN KAI NA TOY RIXOYN LASPI..GIATI AYTO TELIKA FOVOYNTE..OI PROSPATHOYN NA TO EKMETALEYTHOYN PROS EFTELIS SKOPOYS...NASE KALA FILE MOY EKTORA EYHOME TA KALITERA GIA OLOYS MAS..

OI.METHISTANES είπε...

@ektoras zitw signomi gia to lathos i apantisi sto ano sholio einai diki moy kai ohi toy nikgreece...