live scores


powered by Agones.gr - opap

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2008

Βιοκαύσιμα συζήτηση ( Rob Routs, Εκτελεστικός Διευθυντής, Shell )


Έως το 2050 ο κόσμος θα χρειαστεί διπλάσια ενέργεια που εκπέμπει, ενώ το ήμισυ των σημερινή αερίων του θερμοκηπίου. As the global population heads for 9 billion, supplies of conventional oil and gas will not keep up. Ως επικεφαλής του παγκόσμιου πληθυσμού για τα 9 δισ. ευρώ, οι προμήθειες του συμβατικού πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν θα διατηρηθεί. Solar and wind will struggle to fill the gap and nuclear will be needed, but poses its own environmental challenges. Η ηλιακή και η αιολική θα αγωνίζεται να καλύψει το κενό και την πυρηνική θα χρειαστεί, αλλά θέτει τις δικές της περιβαλλοντικές προκλήσεις. Shell say biofuels cannot be left out of the mix and have the potential to be an affordable, genuinely low CO2 fuel in the near term. Shell πω τα βιοκαύσιμα δεν μπορεί να μείνει έξω από το μίγμα και να έχουν τη δυνατότητα να είναι προσιτές, πραγματικά χαμηλές εκπομπές CO2 των καυσίμων για το εγγύς μέλλον.

Rob Routs, in charge of Shell's expansion of biofuels, answers your questions below on the most controversial issue being debated by the energy giants. Rob Routs, που έχει την ευθύνη της Shell επέκταση των βιοκαυσίμων, απαντά στις ερωτήσεις σας παρακάτω για το πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα που συζητείται από την ενεργειακούς γίγαντες.

Questions: Ερωτήσεις:

If there was a product on the market, say which was compact and portable enough to transport to village communities in the third world and could produce biodiesel from non food fruits such as Jatropha, would the major oil companies be interested in such a product or would they dismiss it as irrelevant ? Αν υπήρχε ένα προϊόν στην αγορά, λένε οι οποίες ήταν αρκετά συμπαγής και φορητή να μεταφερθεί στα χωριά κοινοτήτων στον τρίτο κόσμο και θα μπορούσε να παράγει βιοντίζελ από μη τρόφιμα όπως τα φρούτα Jatropha, θα τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες να ενδιαφέρονται για ένα τέτοιο προϊόν ή θα θα την απορρίψει ως άσχετο;

Brian Whorrall Brian Whorrall

"As I see it, communities large and small, rich and poor, need more sources of clean and affordable energy. An idea like yours, and hundreds like it, could be part of the energy mix of the future. At Shell, we see ideas and innovation as the lifeblood of our business – at $1.2 billion in 2007 our R & D spending is the highest of any of the oil majors. Biofuels from straw. Or woodchips. Or algae – we’re working on all these, with partners. "Κατά τη γνώμη μου, κοινότητες μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, χρειάζονται περισσότερες πηγές φθηνής και καθαρής ενέργειας. Μία ιδέα όπως η δική σας, και εκατοντάδες αρέσει, θα μπορούσε να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μίγματος του μέλλοντος. Κατά τη Shell, θα δούμε ιδέες και την καινοτομία ως την ψυχή της επιχείρησής μας - από $ 1,2 δισεκατομμύρια το 2007 μας δαπανών Ε & Α είναι το υψηλότερο από οποιαδήποτε από τις μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών. Βιοκαύσιμα από άχυρο. woodchips Or. ή φύκια - είμαστε εργασίας σε όλα αυτά, με εταίρους .

We’re always interested in new ideas. Είμαστε πάντα ενδιαφέρονται για νέες ιδέες. Our recently-announced research agreements with six academic institutions are evidence of that. Η δική μας έρευνα πρόσφατα ανακοίνωσε συμφωνίες με έξι ακαδημαϊκά ιδρύματα είναι μια απόδειξη για αυτό.

In the end, I want to see us build a low-carbon biofuels business based on sustainable sources. Στο τέλος, θέλω να μας βλέπουν οικοδόμηση μιας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, τα βιοκαύσιμα επιχειρήσεων βασίζεται στη βιώσιμη πηγές. It could take another 10 years and require technical and commercial breakthroughs. Θα μπορούσε να αναλάβει ένα άλλο 10 ετών και απαιτούν τεχνικές και εμπορικές καινοτομίες. But we’re determined to get there." Αλλά είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε εκεί. "

Only advanced Biofuels, third/fourth generation (produced using Algae, Cellulose and so on), will be good for the environment, people and the future of the world (Long Term). Μόνο προηγμένες βιοκαύσιμα, τρίτη / τέταρτη γενιά (που παράγεται με τη χρήση Φύκη, κυτταρίνη και ούτω καθεξής), θα είναι καλό για το περιβάλλον, τους ανθρώπους και το μέλλον του κόσμου (μακροπρόθεσμα). They need Investment and Research. Έχουν ανάγκη επενδύσεων και της έρευνας.

All the rest currently generated using crops, destroying forests and food that we should use for people are just as bad as Oil. Όλα τα υπόλοιπα που παράγονται σήμερα χρησιμοποιούν τις καλλιέργειες, καταστρέφοντας δάση και τα τρόφιμα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για τους ανθρώπους είναι το ίδιο κακή Oil.

We should allow first line Scientists do their job and take the correct decisions, and avoid Business men and Politicians speak and decide what they do not understand. Πρέπει να επιτρέψουμε πρώτη γραμμή Οι επιστήμονες κάνουν τη δουλειά τους και να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις, και να αποφευχθεί Business άνδρες και οι πολιτικοί μιλούν και να αποφασίσουν τι δεν καταλαβαίνουν.

Rafael Gil Rafael Gil

"Actually I’ma businessman and a scientist, and I’m convinced we can make biofuels work without destroying food and forests. Not all biofuels are created equal. There are enormous differences in what’s used to make them, how they perform in the engine, what they cost to produce and, of course, how much CO2 is emitted in their production processes. "Στην πραγματικότητα είμαι επιχειρηματίας και επιστήμονας, και είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να τα βιοκαύσιμα κάνουν εργασίες χωρίς την καταστροφή των τροφίμων και των δασών. Δεν είναι όλα τα βιοκαύσιμα που δημιουργούνται ίσοι. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές στο τι χρησιμοποιείται για να γίνουν, πώς θα ασκήσει στο τον κινητήρα, τι κόστος στην παραγωγή και, φυσικά, πόσο είναι το CO2 που εκπέμπεται κατά τη διαδικασία παραγωγής τους.

But let’s be frank: we won’t arrive at the next generation of biofuels - those that do not compete with food, threaten rainforests, or undermine communities - by just experimenting in the lab. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς: δεν θα προκύψει η επόμενη γενιά βιοκαυσίμων - αυτοί που δεν ανταγωνίζονται με τα τρόφιμα, απειλούν τροπικά δάση, ή να υπονομεύσουν κοινότητες - από μόνο πειραματίζονται στο εργαστήριο. Getting there will take big investments - we just quadrupled ours into biofuels - technical innovations; good marketing; and government policies that reward sustainable low carbon fuels. Αεροπορικά ταξίδια θα λάβει μεγάλες επενδύσεις - που μόνο η δική μας τετραπλασιάστηκε σε βιοκαύσιμα - τεχνικές καινοτομίες? Καλό μάρκετινγκ? Και την πολιτική της κυβέρνησης που επιβραβεύει την αειφόρο καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα.

In the meantime we have an obligation to manage today’s biofuels responsibly. So we’ve been establishing social and environmental safeguards among our biofuels suppliers – trying to ensure sustainable sourcing. Εν τω μεταξύ θα έχουν την υποχρέωση να διαχειρίζεται σήμερα με υπευθυνότητα για τα βιοκαύσιμα. Οπότε είμαστε σε θέσπιση κοινωνικής και περιβαλλοντικής εγγυήσεις μεταξύ των προμηθευτών μας, τα βιοκαύσιμα - προσπαθεί να εξασφαλίσει τη βιώσιμη προμήθεια. And working hard to influence others in the industry to raise their own sustainability standards. Και εργάζονται σκληρά για να επηρεάσει και τις άλλες του κλάδου να αυξήσουν τα δικά τους πρότυπα αειφορίας.

I’m pleased to say our approach is paying off. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω τη δική μας προσέγγιση είναι άφεση. By the end of September this year, suppliers of nearly half of the biofuels we buy were covered by contract clauses requiring our suppliers to adopt sustainable practices. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, οι προμηθευτές σχεδόν το ήμισυ των βιοκαυσίμων που αγοράζουμε καλύπτονταν από συμβατικές ρήτρες που απαιτούν τους προμηθευτές μας να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές. And that’s only a year after we first rolled those clauses out. Και αυτό είναι μόλις ένα χρόνο μετά την πρώτη μας έλασης από αυτές τις ρήτρες έξω.

As with all processes there are many bi products in the manufacturing process leading to bio fuels. Όπως και με όλες τις διαδικασίες που υπάρχουν πολλές διμερείς προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία που οδηγεί σε βιοκαύσιμα. Many of these can lead to high added value products if further developed and thus also reduce any waste. Πολλοί από αυτούς μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και αν αναπτυχθούν περαιτέρω και, συνεπώς, οποιαδήποτε μείωση των αποβλήτων. Companies involved in producing bio fuels should be encouraged to include the development of all bi products produced by the main manufacturing process. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή βιοκαυσίμων θα πρέπει να ενθαρρύνονται να περιλαμβάνει την ανάπτυξη των διμερών όλα τα προϊόντα που παράγονται από την κύρια διαδικασία κατασκευής.

Tom from Congleton Tom από Congleton

"I couldn’t agree more Tom. In fact we already develop a range of by-products because they make good commercial sense and cut down on damage to the environment. "Δεν μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο Τομ. Στην πραγματικότητα έχουμε ήδη αναπτύξει μια σειρά από προϊόντα, επειδή αποτελούν καλή εμπορική άποψη, και θα περιορίσει τη ζημία στο περιβάλλον.

Most biomass fuel production will have a protein by-product, which can be used for animal feed, for example. Τα περισσότερα καύσιμα βιομάζας παραγωγής θα έχει μια πρωτεΐνη ως υποπροϊόν, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή των ζώων, για παράδειγμα. There may also be residue of the biomass itself, which can be used for power. Μπορεί επίσης να υπάρχουν τα υπολείμματα της βιομάζας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξουσία. So with algae, we will potentially use the proteins to sell on as animal feed. Έτσι, με φύκια, θα χρησιμοποιήσει τις πρωτεΐνες που ενδεχομένως να πωλούν στην διατροφή των ζώων. And the carbohydrates from the seawater may be converted to methane which in turn could help power our plant in Hawaii, saving energy. Και οι υδατάνθρακες από το θαλασσινό νερό μπορεί να μετατραπεί σε μεθάνιο το οποίο με τη σειρά του θα μπορούσε να συμβάλει στην εξουσία μας εργοστάσιο στη Χαβάη, την εξοικονόμηση ενέργειας. With cellulosic ethanol, we may also have by-product chemicals such as xylitol, which is used in a range of food products." Με κυτταρινική αιθανόλη, μπορεί επίσης να έχει ως υποπροϊόν των χημικών ουσιών, όπως η ξυλιτόλη, η οποία χρησιμοποιείται σε μια σειρά προϊόντων διατροφής ".

Given that the current population of the earth is consuming more than 1.5 x available planetary resources or more, and given that the population is still growing, is not the issue of biofuels academic other than a way to generate profit? Δεδομένου ότι ο σημερινός πληθυσμός της γης καταναλώνει περισσότερα από 1,5 x διαθέσιμων πόρων του πλανήτη ή περισσότερο, και δεδομένου ότι ο πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται, δεν είναι το θέμα των βιοκαυσίμων ακαδημαϊκό εκτός από έναν τρόπο να παράγουν κέρδος;

If we are talking about sustainability, then we need to look to the past thousands of years where man and the earth lived in relative harmony. Αν μιλάμε για βιωσιμότητα, τότε πρέπει να σκεφτόμαστε το παρελθόν και χιλιάδες χρόνια, όταν ο άνθρωπος από τη Γη και ζούσαν σε σχετική αρμονία. Of course no-one in the UK would vote to scrap the modern way of life, adopt Chinese style family planning or revert to a local agriculture lifestyle, but unfortunately, our modern methods are totally unsustainable. Φυσικά κανένας δεν το Ηνωμένο Βασίλειο θα ψηφοφορία στα απορρίμματα του σύγχρονου τρόπου ζωής, εκδίδει κινέζικα στυλ οικογενειακό προγραμματισμό ή για να επιστρέψετε στην τοπική γεωργία τρόπο ζωής, αλλά, δυστυχώς, μας σύγχρονες μέθοδοι είναι εντελώς απαράδεκτη. When oil finally does become too expensive to use, the change in living will be extreme and dramatic. Όταν τελικά το πετρέλαιο έχει γίνει πολύ ακριβό για την χρήση, η αλλαγή στις συνθήκες διαβίωσης θα είναι ακραίες και δραματικές. I don't think very many are prepared for that. Δεν νομίζω ότι πολλοί είναι έτοιμοι για αυτό.

Shell (and other oil companies) should be pushing the government for a fully 'joined up' plan to put the UK at the cutting edge of this dilemma. There are some massive opportunities to carve a huge empire out of energy provision and it amazes me that Shell and others are not doing more (at least to my knowledge). Shell (και άλλες πετρελαϊκές εταιρείες) θα πρέπει να πιέζει την κυβέρνηση για μια πλήρως "συζευχθούν" σχέδιο για να θέσει το Ηνωμένο Βασίλειο στην αιχμή της αυτό το δίλημμα. Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για να δημιουργήσω μια τεράστια αυτοκρατορία εκτός της παροχής ενέργειας και αυτό με εκπλήσσει ότι η Shell και άλλοι δεν κάνουν περισσότερο (τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω).

Surely the biggest change would be to mandate that all new buildings, commercial and domestic generate energy locally. Σίγουρα η μεγαλύτερη αλλαγή θα ήταν η εντολή που όλα τα νέα κτίρια, εμπορικούς και οικιακούς παραγωγής ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. Solar from the roof ( www.nanosolar.com ) and heating from GSHP (Ground Source Heat Pump) technology. Solar από την οροφή (www.nanosolar.com) και θέρμανση από GSHP (Ground Πηγή αντλία θερμότητας) τεχνολογία. Overlay this with local CHP (Combined Heat and Power) generators fuelled creatively from a mixture of recovered sewer gas, local wood/bio and household waste that cannot be recycled, and topped up with the national grid. Overlay αυτό με τις τοπικές CHP (Combined Heat and Power) γεννήτριες που τροφοδοτούνται από ένα δημιουργικό μείγμα του αποχετευτικού αγωγού φυσικού αερίου ανακτώνται, τοπική ξυλεία / και βιολογικά οικιακά απορρίμματα που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, και συμπληρώνεται με το εθνικό δίκτυο. Sustainability starts to become feasible. Βιωσιμότητα αρχίζει να καταστεί εφικτό.

Build large recycling plants on town edges with water and rail links as receptors for all domestic waste. Κατασκευάστηκε μεγάλες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης για την πόλη άκρες με νερό και σιδηροδρομικών συνδέσεων ως υποδοχείς για όλα τα οικιακά απόβλητα. Staff with cheap labour such as the unemployed or prisoners and feed the output (non recyclable waste) into local energy and agriculture via CHP. Προσωπικό με φθηνό εργατικό δυναμικό, όπως είναι οι άνεργοι ή κρατουμένων και την παραγωγή ζωοτροφών (μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων) σε τοπικό ενέργειας και της γεωργίας μέσω CHP.

Make it mandatory to move goods by rail and canal to local distribution depots and ban large HGVs (and trailers) from any roads during daylight hours. Καταστήσει υποχρεωτική κίνηση εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς και το κανάλι στις τοπικές αποθήκες διανομής και απαγόρευση μεγάλο βαρέα φορτηγά οχήματα (και ρυμουλκούμενα) από κάθε δρόμους κατά τη διάρκεια της ημέρας. This would save a huge amount of energy not to mention prolonging the infrastructure. Αυτό θα εξοικονομήσει ένα τεράστιο ποσό ενέργειας για να μην αναφέρω την παράταση της υποδομής.

None of this is rocket science but why isn't Shell championing sustainability and doing something about it? Τίποτε από αυτά δεν έχει επιστημονική αλλά γιατί δεν είναι η Shell Υπέρμαχος της αειφορίας και να κάνουν κάτι γι 'αυτό; Not only is it ethical, but surely good economics too? Δεν είναι μόνο ηθικά, αλλά σίγουρα πολύ καλά οικονομικά;

David Thompson, Sheffield David Thompson, Sheffield

"The world can't support society's current habits forever. We need new sources of energy, less CO2, and more sustainable lifestyles. "Ο κόσμος δεν μπορεί να υποστηρίξει τις τρέχουσες συνήθειες της κοινωνίας για πάντα. Χρειαζόμαστε νέες πηγές ενέργειας, λιγότερο CO2, και πιο βιώσιμου τρόπου ζωής.

Three hard truths dominate the energy landscape. Τρεις σκληρές αλήθειες κυριαρχούν το ενεργειακό τοπίο. One, there's been a step-change in energy use that will continue. Ένα, υπάρχει μια αναβάθμιση της ενεργειακής χρήσης ότι θα συνεχιστεί. Two, that supply will struggle to keep pace with this rising demand. Δύο, ότι η προσφορά θα αγώνα, ώστε να συμβαδίζουν με αυτή την αυξανόμενη ζήτηση. Three, that environmental stresses are increasing. Τρεις, τονίζει ότι η περιβαλλοντική αυξάνονται.

To put it another way, the world needs to double its supply of energy while cutting CO2 emissions in half. Με άλλα λόγια, ο κόσμος πρέπει να διπλασιάσει την παροχή ενέργειας, ενώ μείωση των εκπομπών του CO2 στο μισό. To achieve more energy with less CO2 we need to conserve and diversify our energy sources. Για να επιτευχθεί περισσότερη ενέργεια με λιγότερο CO2 πρέπει να διατηρηθούν και να διαφοροποιήσουν τις πηγές ενέργειας. Biofuels will and should become a vital part of the future energy mix. Τα βιοκαύσιμα και θα πρέπει να γίνει ένα ζωτικό μέρος του μελλοντικού ενεργειακού μείγματος. So too must wind, solar, nuclear and, of course, coal, oil and gas. Το ίδιο πρέπει αιολική, ηλιακή, πυρηνική ενέργεια και, φυσικά, του άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Sustainability is central to everything we do - it's written into our business principles, the backbone of the way we act. Η αειφορία έχει κεντρική σημασία για όλα όσα κάνουμε - είναι γραμμένα σε επιχειρηματικές αρχές μας, τη ραχοκοκαλιά του τρόπου με τον οποίο ενεργούν. It motivates much of our research and development. Είναι το κίνητρο της πολύ μας έρευνα και ανάπτυξη. And it shapes many of our policies and strategies - from our advocacy for government caps on CO2, to our work on helping consumers save fuel, to our investment in technologies like next-generation biofuels. Και είναι πολλά τα σχήματα των πολιτικών και των στρατηγικών μας - από τη δική μας κυβέρνηση για την υπεράσπιση ανώτατα όρια στις εκπομπές CO2, για το έργο μας για να βοηθηθούν οι καταναλωτές εκτός των καυσίμων, να μας τις επενδύσεις σε τεχνολογίες όπως η επόμενης γενιάς βιοκαυσίμων.

We're also working with customers - from big mining, airline and shipping companies to retail consumers - to help them find ways to use energy more efficiently. Είμαστε επίσης συνεργάζεται με τους πελάτες - από μεγάλα ορυχεία, αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εταιρειών με τους καταναλωτές λιανικής - για να τους βοηθήσουν να βρουν τρόπους για την πιο αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Meeting their need to reduce costs, lower their CO2 footprint and conserve fuel is just good business. Συνάντηση την ανάγκη τους να μειώσουν το κόστος, να μειώσουν το CO2 "και οικονομία στα καύσιμα είναι μόνο καλή επιχείρηση. In fact, we're developing a line of products - from fuels to lubricants to bitumen - that help reduce energy demand. Στην πραγματικότητα, είμαστε σε ανάπτυξη μιας σειράς προϊόντων - από τα καύσιμα, λιπαντικά για να άσφαλτος - που βοηθούν στη μείωση της ενεργειακής ζήτησης.

Take a look at our Sustainability Report . Ρίξτε μια ματιά στο Βιώσιμης Ανάπτυξης. I think you'll learn a great deal about what Shell is already doing to achieve sustainability." Νομίζω ότι θα σας μάθει πολλά για το τι είναι η Shell έχει ήδη κάνει για την επίτευξη της βιωσιμότητας. "

Are the alternatives such as algae and seaweed-based biofuels likely to be a realistic future solution? Είναι οι εναλλακτικές λύσεις, όπως τα φύκια και τα φύκια με βάση τα βιοκαύσιμα ενδέχεται να είναι μια ρεαλιστική λύση μέλλον;

There seems to be a tendency to push 2nd and 3rd generation biofuels as the way forward while continuing to limp on with 1st generation biofuels that have less than amazing carbon savings with the promise that there will be future alternatives such as algae or seaweed derived fuels. Φαίνεται να υπάρχει μια τάση να πιέσουν 2ης και 3ης γενιάς βιοκαυσίμων, όπως η πορεία προς τα εμπρός, ενώ συνεχίζουν να χαλαρός με τα βιοκαύσιμα 1ης γενιάς που έχουν λιγότερο από άνθρακα καταπληκτική εξοικονόμηση, με την υπόσχεση ότι θα υπάρξουν μελλοντικές εναλλακτικές λύσεις όπως τα φύκια και τα φύκια που παράγονται καύσιμα.

My concern is that the R&D for these propositions are still in their infancy and there is not enough investment being dedicated to developing the alternatives. Η ανησυχία μου είναι ότι η Ε & Α για αυτές τις προτάσεις είναι ακόμη στα σπάργανα και δεν υπάρχει αρκετή επένδυση είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη των εναλλακτικών λύσεων.

Given the current turmoil in the financial markets, is this type of R&D going to be a casualty? Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές, είναι αυτού του τύπου Ε & Α θα είναι ένα ατύχημα;

Similarly is there sufficient push amongst R&D establishments/institutions in UK/Europe to work towards and invest in finding better longer term solutions. Επίσης υπάρχει επαρκής push μεταξύ εγκαταστάσεων Ε & Α / ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο / εργασίας στην Ευρώπη και να επενδύσουν στην εξεύρεση καλύτερων μακροπρόθεσμων λύσεων.

Sarah Kingsbury Sarah Kingsbury

"When times are tough as they are now, some companies may take a short-term view and cut back on research and development spending. At Shell we take the long-term view. We can maintain our significant investment in developing next-generation biofuels that we believe will be an essential part of the transport fuel mix. "Όταν οι καιροί είναι δύσκολοι, όπως είναι τώρα, κάποιες εταιρείες μπορεί να λάβει βραχυπρόθεσμη προοπτική και περικοπές στις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη. Κατά τη Shell να πάρουμε το μακροπρόθεσμο στόχο. Μπορούμε να διατηρούν και τις σημαντικές επενδύσεις στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς βιοκαυσίμων Πιστεύουμε ότι θα είναι ένα σημαντικό μέρος της μεταφοράς του μίγματος καυσίμου.

Do algae-based biofuels have a future? Να τα φύκια με βάση τα βιοκαύσιμα έχουν μέλλον; Absolutely. Απολύτως. That’s why we’ve joined with a company in Hawaii to form a joint venture called Cellana to develop them. Γι 'αυτό έχουμε μαζί με μια εταιρεία στη Χαβάη για να σχηματίσουν μια κοινή επιχείρηση που ονομάζεται Cellana να αναπτύξουν. But we’ve been investing in many other potential biofuels solutions as well – cellulosic ethanol from straw, synthetic biodiesel from woodchips, petrol made directly from sugars. Αλλά είμαστε σε επένδυση σε πολλές άλλες πιθανές λύσεις όπως τα βιοκαύσιμα καλά - κυτταρινική αιθανόλη από άχυρο, συνθετικές βιοντίζελ από woodchips, βενζίνη γίνεται απευθείας από τα σάκχαρα. We increased our rate of spending on solutions like this by a factor of four. Θα αυξηθεί το ποσοστό των δαπανών για λύσεις όπως αυτή με τον συντελεστή τέσσερα. That’s because the energy challenge will be with us a lot longer than turmoil in the financial markets. Αυτό συμβαίνει γιατί η ενεργειακή πρόκληση θα είναι μαζί μας πολύ περισσότερο από την αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

In the meantime, we can’t just sit back and wait for the second-generation biofuel technology to come good. Εν τω μεταξύ, δεν μπορούμε απλώς να καθόμαστε πίσω και περιμένουμε τη δεύτερη γενιά τεχνολογίας βιοκαυσίμων να έρθουν καλές. Instead, we work hard with industry and with governments to raise sustainability standards of currently-available biofuels. Αντίθετα, θα εργαστούμε σκληρά με τη βιομηχανία και τις κυβερνήσεις για την αύξηση της βιωσιμότητας των προτύπων σήμερα διαθέσιμα τα βιοκαύσιμα. We know it’sa difficult challenge, and with increasing pressure on supplies of biofuel to meet government mandates, time is short." Γνωρίζουμε ότι είναι μια δύσκολη πρόκληση, και με αυξανόμενη πίεση στις προμήθειες των βιοκαυσίμων για την κάλυψη των εντολών κυβέρνησης, ο χρόνος είναι περιορισμένος. "

I've heard conflicting reports about how beneficial biofuel really is in terms of saving resources and cutting greenhouse gas emissions. Έχω ακούσει αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το πώς πραγματικά είναι ευεργετική βιοκαυσίμων όσον αφορά την εξοικονόμηση πόρων και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. I understand the process of converting a barrel of petrol to a barrel of biofuel is quite energy intensive, and that producing the biofuel may end up using more energy than you get from it (taking into account growing and harvesting the corn, getting it to the refinery, converting it to usable petrol, the fact that fuel economy is lower with biofuel than pure petrol, etc). Κατανοώ την διαδικασία μετατροπής του βαρελιού του πετρελαίου σε ένα βαρέλι του βιοκαυσίμου είναι εντάσεως ενέργειας, και ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων μπορεί να καταλήξουν χρησιμοποιούν περισσότερη ενέργεια από σας φτάσετε από αυτό (λαμβάνοντας υπόψη την καλλιέργεια και συγκομιδή του καλαμποκιού, το καταλαβαίνουμε στην διυλιστήριο, μετατρέποντας τον σε χρησιμοποιήσιμη βενζίνη, το γεγονός ότι η οικονομία καυσίμου είναι χαμηλότερη από το καθαρό με βιοκαύσιμα της βενζίνης, κτλ).

It seems to me that if this is true (that biofuel actually uses more resources than would be used if we just stuck with traditional petrol), then the whole program needs to be rethought (especially in light of high food prices brought about in no small part by the diversion of edible corn to biofuel production). Έχω την εντύπωση ότι αν αυτό είναι αλήθεια (ότι πράγματι τα βιοκαύσιμα χρησιμοποιεί περισσότερους πόρους από αυτούς που θα χρησιμοποιηθεί μόνο αν κολλήσει με παραδοσιακή βενζίνη), τότε το σύνολο του προγράμματος απαιτεί την επανεξέταση (ειδικά υπό το πρίσμα των υψηλών τιμών των τροφίμων δεν επέφερε σε μικρές μέρος από την εκτροπή των βρώσιμων καλαμπόκι για την παραγωγή βιοκαυσίμων).

My (boiled-down) question, therefore, is simply asking for a cost-benefit analysis: My (βρασμένο-κάτω) ερώτημα είναι, λοιπόν, απλώς για μια ανάλυση κόστους-οφέλους:

"Does it take more energy to create biofuel than biofuel gives back?" "Σκοπεύει να πάρει περισσότερη ενέργεια για τη δημιουργία βιοκαυσίμων από τα βιοκαύσιμα δίνει πίσω;"

Ted Brandi, Townsville, Australia Ted Brandi, Townsville, Αυστραλία

"The answer is no … mostly. Remember that not all biofuels are created equal. Corn-based ethanol, for example, emits around 10 to 30 per cent less CO2 than petrol on a well-to-wheels basis. Ethanol made from Brazilian sugarcane emits up to 90 per cent less. And biofuels are getting better all the time: more energy efficient, lower in CO2, and more sustainable. "Η απάντηση δεν είναι ... το πλείστον. Να θυμάστε ότι δεν είναι όλα τα βιοκαύσιμα που δημιουργούνται ίσοι. Κορν με βάση την αιθανόλη, για παράδειγμα, εκπέμπει περίπου 10 έως 30 τοις εκατό λιγότερο CO2 από τη βενζίνη για μια καλά-να-τροχούς βάση. Γίνει από βραζιλιάνικη αιθανόλη ζαχαροκάλαμου εκπέμπει έως και 90 τοις εκατό λιγότερο. Και τα βιοκαύσιμα προχωρείτε καλύτερα όλη την ώρα: υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης, σε χαμηλότερες εκπομπές CO2, και πιο βιώσιμη.

Take algae, again. Πάρτε τα φύκια, και πάλι. As we improve the development process, we believe the tiny plants will some day absorb more CO2 than is later emitted during the production and combustion process combined. Όπως και να βελτιώσουμε την αναπτυξιακή διαδικασία, πιστεύουμε ότι τα μικροσκοπικά φυτά κάποια μέρα θα απορροφούν περισσότερο CO2 από ό, τι αργότερα εκλύονται κατά την παραγωγή και διαδικασία καύσης σε συνδυασμό. We’re researching this further, but that’s how it looks now. Είμαστε ακόμη ερευνά αυτό, αλλά αυτό είναι πώς φαίνεται τώρα.

It’s precisely because all biofuels are not the same that mandates setting down how much biofuel should be used in fuels need to be linked to sustainability and CO2 performance – both could be affected by the energy used in the process. Είναι ακριβώς επειδή όλα τα βιοκαύσιμα δεν είναι η ίδια ρύθμιση προβλέπεται ότι οι εντολές πόσο τα βιοκαύσιμα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στα καύσιμα θα πρέπει να συνδέονται με την αειφορία και τις επιδόσεις εκπομπών CO2 - και οι δύο θα μπορούσαν να επηρεαστούν από την ενέργεια που χρησιμοποιείται στη διαδικασία.

Why is there not more effort being spent on converting vehicles to Natural Gas which has far less energy conversion cost compared to corn derivative fuels? Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσπάθεια που δαπανήθηκε για τη μετατροπή των οχημάτων με φυσικό αέριο το οποίο έχει πολύ λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με το κόστος μετατροπής παράγωγα καλαμποκιού καύσιμα; It seems this is the most logical approach from a consumer vantage point. Φαίνεται ότι αυτή είναι η πιο λογική προσέγγιση από την πλευρά των καταναλωτών πλεονεκτική θέση σημείο.

"Bear in mind the challenge I’ve described – we need more energy, with less CO2. If we look at it that way, biofuels that can reduce CO2 emissions over petrol or diesel by up to 90 per cent on a well-to-wheels basis are a better bet than natural gas, which offers a 15-20 per cent CO2 reduction. "Πρέπει να έχετε υπόψη σας την πρόκληση που έχω περιγράφεται - χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια, με λιγότερο CO2. Αν δούμε έτσι, ότι τα βιοκαύσιμα μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές CO2 κατά τη βενζίνη και το ντίζελ σε ποσοστό έως 90 τοις εκατό για μια καλά-να - τροχούς βάση είναι ένα καλύτερο στοίχημα από ό, τι το φυσικό αέριο, το οποίο προσφέρει ένα 15-20 τοις εκατό μείωση του CO2.

Shell has always championed natural gas – we’re leaders in supplying liquefied natural gas and offer it as a low-carbon fuel. Η Shell έχει πάντοτε υποστήριζα το φυσικό αέριο - είμαστε οι ηγέτες στον εφοδιασμό υγροποιημένου φυσικού αερίου και του το προσφέρει ως καυσίμων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

But when it comes to using it as fuel for cars it can have some drawbacks, such as cost, performance and customer acceptability. Όταν όμως πρόκειται να το χρησιμοποιεί ως καύσιμο για τα αυτοκίνητα μπορεί να έχει και ορισμένα μειονεκτήματα, όπως το κόστος, τις επιδόσεις και την αποδοχή των πελατών. It has a third of the energy of petrol and half that of ethanol. Έχει ένα τρίτο της ενέργειας της βενζίνης και η μισή της αιθανόλης. And vehicles that use natural gas tend to be popular in countries where government subsidies keep prices artificially low, encouraging consumption. Και τα οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο τείνουν να είναι δημοφιλή σε χώρες όπου οι κρατικές επιδοτήσεις διατηρούν τεχνητά χαμηλές τιμές, την ενθάρρυνση της κατανάλωσης. These vehicles also lack boot space because it’s needed for gas storage, and there are too few refuelling points." Τα οχήματα αυτά επίσης έλλειψη χώρο εκκίνησης, διότι είναι αναγκαία για την αποθήκευση του φυσικού αερίου, και υπάρχουν πολύ λίγα σημεία ανεφοδιασμού. "

What is the minimum price of a barrel of oil for which cultivating the cheapest source of biofuel would still remain worthwhile? Ποια είναι η ελάχιστη τιμή του βαρελιού του πετρελαίου για τα οποία καλλιεργούν τη φθηνότερη πηγή βιοκαυσίμων θα εξακολουθούσαν να αξίζει τον κόπο; Because if the price of oil falls, biofuels become relatively more expensive and is demanded less. Διότι αν η τιμή του πετρελαίου πέφτει, τα βιοκαύσιμα γίνονται σχετικώς ακριβότερα και απαίτησε λιγότερο.

"As I am sure you will understand, we don’t go into break-even costs. But remember that the market for biofuels today is driven mostly by government mandates, not a price advantage over oil. For example, the UK’s Renewable Transport Fuel Obligation requires that 5 per cent of the UK’s fuel be made up of biofuels. But that won’t always be the case. Biofuels will some day make up 7 to 10 per cent of the overall mix of transport fuels because they emit less CO2 and represent a more secure energy source. Once biofuels production reaches commercial scale, we expect the economics to compete with conventional fuels." "Όπως είμαι βέβαιος ότι θα το καταλάβω, δεν θα υπεισέλθω σε νεκρό κόστος. Αλλά να θυμάστε ότι η αγορά των βιοκαυσίμων σήμερα οδηγείται κυρίως από τις κυβερνητικές εντολές, δεν αποτελεί πλεονέκτημα έναντι των τιμών του πετρελαίου. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις ανανεώσιμες πηγές Υποχρέωση καυσίμου μεταφορών απαιτεί το 5 τοις εκατό του Ηνωμένου Βασιλείου για τα καύσιμα είναι από βιοκαύσιμα. Aλλά αυτό δεν ισχύει πάντα. Βιοκαύσιμα θα κάνει κάποια μέρα μέχρι τις 7 έως 10 τοις εκατό του συνολικού συνδυασμού των μεταφορών καυσίμων, διότι εκπέμπουν λιγότερο CO2 και αντιπροσωπεύουν μια πιο ασφαλή πηγή ενέργειας. παραγωγή βιοκαυσίμων Μόλις φτάνει εμπορική κλίμακα, αναμένουμε η οικονομία να ανταγωνιστούν με τα συμβατικά καύσιμα. "

Are Shell active in the field of algae-derived biofuels and do they plan to use deploy these fuels in any great quantity given their superiority to first and second generation biofuels? Είναι η Shell που δραστηριοποιούνται στον τομέα των βιοκαυσίμων, που προέρχεται από φύκια και σκοπεύουν να κάνουν χρήση ανάπτυξης αυτών των καυσίμων σε μεγάλη ποσότητα δεδομένη ανωτερότητα τους σε πρώτη και δεύτερη γενιά βιοκαυσίμων;

John John

"Yes indeed! We’re building a pilot facility in Hawaii to grow marine algae and produce vegetable oil for conversion into biofuel. If first steps go well, we’ll build a demonstration-scale commercial facility. "Ναι, πράγματι! Είμαστε μια πιλοτική εγκατάσταση κτιρίου στη Χαβάη για να μεγαλώσει τα θαλάσσια φύκια και παραγωγή φυτικών ελαίων για τη μετατροπή τους σε βιοκαύσιμα. Αν πρώτα βήματα πάνε καλά, θα οικοδομήσουμε μια επίδειξη κλίμακας εμπορικές εγκαταστάσεις.

Algae grows very rapidly - doubling its mass several times a day - and is rich in vegetable oil. Φύκη μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα - διπλασιάζουν τη μάζα πολλές φορές την ημέρα - και είναι πλούσιο σε φυτικά έλαια. It can be cultivated in ponds of seawater, minimising the use of fertile land and fresh water. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε τεχνητές λίμνες του θαλασσινού νερού, η ελαχιστοποίηση της χρήσης της εύφορης γης και του γλυκού νερού. So it holds a lot of promise as a sustainable source for biofuel. Γι 'αυτό και κατέχει πολλά υποσχόμενος ως μια βιώσιμη πηγή για τα βιοκαύσιμα.

But we need to keep our feet on the ground. Πρέπει όμως να διατηρήσουμε τα πόδια μας στο έδαφος. It will take five to10 years before we may be able to produce this biofuel in commercial quantities - so it is early days, but the potential is exciting." Θα χρειαστεί πέντε χρόνια πριν από to10 μπορεί να είμαστε σε θέση να παράγουν βιοκαύσιμα σε αυτή την εμπορική ποσότητες - γι 'αυτό είναι νωρίς, αλλά οι δυνατότητες είναι συναρπαστικές. "

How much crude oil is used in the production and transportation of biodiesel? Πόσο αργού πετρελαίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή και τη μεταφορά του βιοντίζελ; Express your answer in terms of energy content, KJ, rather than $. Express απάντησή σας από την άποψη του ενεργειακού περιεχομένου, KJ, αντί $. The biodiesel should be produced in Argentina and shipped over to the UK. Take into account fertiliser costs, local transportation, biodiesel processing costs etc . Το βιοντίζελ θα πρέπει να παράγονται στην Αργεντινή και αποστέλλονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λαμβάνεται υπόψη το κόστος των λιπασμάτων, των τοπικών μεταφορών, το βιοντίζελ το κόστος μεταποίησης κτλ.

"This is a very specific question and one really that should be aimed at current manufacturers of biodiesel, although I suspect they would consider it as commercially sensitive information. "Πρόκειται για μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση και ένα πραγματικά ότι θα πρέπει να στοχεύει στη σημερινή τους κατασκευαστές του βιοντίζελ, αν και υποψιάζομαι ότι θα το κρίνουν ως εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες.

Shell is a distributor of biofuels - and has been for over 30 years. Η Shell είναι ένας διανομέας των βιοκαυσίμων - και έχει πάνω από 30 χρόνια. We don’t in fact manufacture biodiesel but buy it from suppliers and blend it into conventional diesel. Δεν το γεγονός παραγωγή βιοντίζελ, αλλά την αγοράζουν από προμηθευτές και μείγμα σε συμβατικό ντίζελ. However, we do appreciate that the energy costs from well-to-wheels should be taken into account, which is one reason why we have introduced contractual clauses with our suppliers to assess potential sustainability risks in our biofuels supply chain." Ωστόσο, εκτιμάμε ότι το ενεργειακό κόστος από και προς τους τροχούς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, η οποία είναι ένας λόγος για τον οποίο έχουμε εισαγάγει συμβατικές ρήτρες με τους προμηθευτές μας για την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων στη αειφορίας μας βιοκαυσίμων εφοδιαστικής αλυσίδας. "

The quality of diesel fuel sold across Europe is cited as the reason why after-market engine chipping can produce better performance and economy compared to the manufacturer’s set up. Η ποιότητα του καυσίμου ντίζελ που πωλείται σε όλη την Ευρώπη είναι, όπως προαναφέρθηκε και ο λόγος που μετά την αγορά του κινητήρα ξεφλούδισμα μπορεί να προσφέρει καλύτερη απόδοση και οικονομία σε σύγκριση με τις οδηγίες του κατασκευαστή που έχει συσταθεί. Surely, if this is the case there is an argument for raising the specification of diesel fuel so that OEMs can extract the optimum economy from the millions of new cars produced each year. Σίγουρα, σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ένα επιχείρημα για την αύξηση της συγγραφής του πετρελαίου ντίζελ, ώστε οι ΚΑΕ να εξαγάγετε τη βέλτιστη οικονομία από τα εκατομμύρια των νέων αυτοκινήτων που παράγονται κάθε χρόνο. Where does Shell stand on “raising the chinning bar” for diesel fuel across the CEC and saving, perhaps, 15-20 per cent on CO2? Ποια είναι η στάση της Shell με τίτλο "Ενίσχυση του chinning bar" για το πετρέλαιο κίνησης σε όλη τη CEC και την εξοικονόμηση, ίσως, 15-20 τοις εκατό για το CO2; Clearly, the savings would not happen overnight but if car manufacturers knew the change was coming they could pre-programme their engine management chips with both the old and the new settings and allow the dealer network to retrospectively activate the more efficient settings once the new fuels were in use. Είναι σαφές ότι η εξοικονόμηση δεν θα συμβεί μέσα σε μια νύχτα, αλλά αν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων γνώριζε την αλλαγή που θα μπορούσε να μας είχε προ-πρόγραμμα διαχείρισης του κινητήρα τους και με τις δύο μάρκες των παλαιών και των νέων ρυθμίσεων και το δίκτυο αντιπροσώπων της επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε εκ των υστέρων την πιο αποτελεσματική ρυθμίσεις μία φορά τα νέα καύσιμα ήταν σε χρήση.

"Obviously we are keen to look into any way that we can help with reducing CO2 emissions, and continually work with governments and industry to do just that. "Είναι προφανές ότι είμαστε πρόθυμοι να εξετάσουμε κάθε τρόπο που μπορούμε να βοηθήσουμε με τη μείωση των εκπομπών CO2, και συνεχώς να συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις και τη βιομηχανία να κάνει ακριβώς αυτό.

As you may know, diesel fuel quality in Europe is tightly controlled, with strict standards regulating the physical properties it must have. Όπως ίσως γνωρίζετε, την ποιότητα των καυσίμων ντίζελ στην Ευρώπη είναι αυστηρά ελεγχόμενη, με αυστηρούς κανόνες που ρυθμίζουν τις φυσικές ιδιότητες πρέπει να έχει. Shell works closely with auto manufacturers to define this specification. Shell συνεργάζεται στενά με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να καθορίσει αυτήν την προδιαγραφή.

In fact, the oil and auto industries have been working more and more closely in recent years to find cleaner and more efficient combinations of engines and fuels. Στην πραγματικότητα, το πετρέλαιο και το auto βιομηχανίες να λειτουργούν όλο και πιο στενά τα τελευταία χρόνια να βρει πιο καθαρή και αποδοτική συνδυασμούς των μηχανών και καυσίμων. That means consumers enjoy more reliable performance from the fuel-vehicle combination. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές απολαμβάνουν περισσότερο αξιόπιστες επιδόσεις από τα συνδυασμός οχημάτων-καύσιμα. But it also means that new cars use less energy, emit fewer pollutants, and put less CO2 into the atmosphere. Αλλά σημαίνει επίσης ότι τα νέα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια, εκπέμπουν λιγότερους ρύπους, και λιγότερο CO2 στην ατμόσφαιρα. This, to me, is an example of the kind of cross-sector co-operation that will be essential to tackling the sustainable transport challenge." Αυτό, για μένα, είναι ένα παράδειγμα του είδους των διατομεακών συνεργασία που θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των βιώσιμων μεταφορών πρόκληση ".

I am very sceptical about hydrogen becoming the fuel of the future. Είμαι πολύ επιφυλακτική όσον αφορά το υδρογόνο και έγινε το καύσιμο του μέλλοντος. If we can make hydrogen one day from electricity based on the sun's energy maybe, but I would not count hydrogen based on oil or gas. Αν μπορούμε να κάνουμε μία ημέρα μετά το υδρογόνο ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται στην ηλιακή ενέργεια ίσως, αλλά δεν θα μετρήσει υδρογόνου βασίζεται στο πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. So the question is when and how much hydrogen will be available, and what proportion of our energy will come from hydrogen within, say, 50 years. Το ερώτημα λοιπόν είναι πότε και πόσο θα είναι διαθέσιμο υδρογόνο, και τι ποσοστό της ενέργειάς μας θα αποτελείται από υδρογόνο εντός, ας πούμε, 50 χρόνια.

Brian Lewis Brian Lewis

"In the car industry they sometimes say that hydrogen is the fuel of the future – and always will be. I don’t go along with that kind of scepticism - at Shell we see it as one part of the transport fuels portfolio of the future that contains biofuels and electricity. "Στην αυτοκινητοβιομηχανία που μερικές φορές λένε ότι το υδρογόνο είναι το καύσιμο του μέλλοντος - και πάντα θα υπάρχουν. Εγώ δεν πάω μαζί με αυτό το είδος σκεπτικισμού - Shell κατά το βλέπουμε σαν ένα μέρος του χαρτοφυλακίου των καυσίμων για τις μεταφορές του μέλλοντος που περιέχει βιοκαυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας.

The same car industry takes hydrogen seriously enough to develop ever-more sophisticated vehicles that can run on it. Το ίδιο αυτοκίνητο υδρογόνου βιομηχανία παίρνει αρκετά σοβαρά για την ανάπτυξη ολοένα και πιο εξελιγμένα οχήματα που μπορούν να κινούνται πάνω του. Shell works with car-makers GM and Daimler, who are developing hydrogen fuel cell vehicles that they plan to make commercially available by 2020. Shell λειτουργεί με αυτοκίνητο ιθύνοντες GM και η Daimler, που αναπτύσσουν τα οχήματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου που σχεδιάζουν να προβούν σε εμπορικά διαθέσιμη το 2020. What’s our role? Ποιος είναι ο ρόλος μας; We provide reliable hydrogen fuelling stations in North America, Europe, Japan and China. Θα παρέχει αξιόπιστη τροφοδοσία καυσίμου υδρογόνου σταθμούς στη Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ιαπωνία και Κίνα. We’re also conducting research and development with Virent into producing hydrogen directly from biomass. Είμαστε, επίσης, τη διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης με Virent σε απευθείας παραγωγή υδρογόνου από βιομάζα.

I can’t say that by 2050 there will be such and such a number of cars on the road powered by hydrogen. Δεν μπορώ να πω ότι το 2050 θα υπάρχουν τέτοια και τόσα αυτοκίνητα στο δρόμο που κινούνται με υδρογόνο. We must stay realistic. Πρέπει να μείνουμε ρεαλιστική. But it has promise. There’s no reason why we can’t be upbeat about it. Αλλά έχει το υπόσχομαι. Δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να αισθάνομαι αισιόδοξος για αυτό.

What are companies doing to promote the benefits and technology of the Sterling external combustion engine? Τι κάνουν οι εταιρείες να προωθήσουν τα οφέλη της τεχνολογίας και της Sterling εξωτερικής καύσης;

On a small scale this can be used burn 'camel dung' to produce energy for water pumps or small generators. Σε μικρή κλίμακα, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί καίγονται "καμήλα κοπριά» για την παραγωγή ενέργειας για τις αντλίες νερού ή μικρές γεννήτριες. Certainly dustbin refuse could be used as a fuel. Βέβαια σκουπιδοτενεκέ αρνηθεί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο.

With adequate research it could be adapted to use greater quantities of biomass or even sunlight itself in hot climes using some kind of magnifying glass effect. Με την κατάλληλη έρευνα θα μπορούσε να προσαρμοστεί ώστε να χρησιμοποιούν μεγαλύτερες ποσότητες βιομάζας ή ακόμη και η ίδια το φως του ήλιου σε θερμό climes χρησιμοποιώντας ένα είδος μεγεθυντικού φακού αποτέλεσμα.

Far better middle east countries use this technology rather than nuclear technology. Πολύ καλύτερη χώρες της Μέσης Ανατολής χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτή και όχι την πυρηνική τεχνολογία. I understand some American companies have woken up to this. Καταλαβαίνω ορισμένες αμερικανικές εταιρείες έχουν αφυπνιστεί με αυτό. Why not Shell? Γιατί δεν Shell; I believe the original patent was held by the Dutch Philips company. Πιστεύω ότι το αρχικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πραγματοποιήθηκε από την ολλανδική εταιρεία Philips.

What happened to research at UMIST in the early 80's where they found a catalyst that would turn organic waste into oil in an autoclave? Τι έγινε με την έρευνα σε UMIST στις αρχές της δεκαετίας του 80, όπου βρέθηκε ένας καταλύτης που θα μετατρέψει τα οργανικά απόβλητα σε ελαιόλαδο σε αυτόκλειστο; It may have been uneconomic then but the same may not be true now. Μπορεί να έχει αντιοικονομικό, στη συνέχεια, αλλά το ίδιο μπορεί να μην ισχύει πλέον. JG Godfrey JG Godfrey

"Biofuels can be made from a wide range of natural raw materials – that’s their beauty. If there’s more of one type than another in a particular country and you can make biofuel from it, you’re keeping your costs down for one thing. For another, you’re turning waste into a valuable source of transport fuel that helps reduce your dependence on oil. Camel dung is no exception. The particular engine you mention is not something Shell is looking at, but we’re aware of its benefits in some countries. «Τα βιοκαύσιμα μπορούν να παραχθούν από ένα ευρύ φάσμα των φυσικών πρώτων υλών - ότι η ομορφιά τους. Εάν υπάρχουν περισσότερες από ένα μόνο είδος από το άλλο σε μια συγκεκριμένη χώρα και μπορείτε να κάνετε βιοκαυσίμων από αυτό, είστε διατήρηση του κόστους για ένα πράγμα. Για άλλη, είστε μετατροπή αποβλήτων σε μια πολύτιμη πηγή καυσίμων για τις μεταφορές που σας βοηθά στη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο. Καμήλα κοπριά δεν αποτελεί εξαίρεση. Η συγκεκριμένη μηχανή που αναφέρεις δεν είναι κάτι που εξετάζει η Shell, αλλά είμαστε ενήμεροι των παροχών σε ορισμένες χώρες.

In relation to your second question, I am pleased to say that we have a history of regular contact with the University of Manchester and UMIST (now joined), covering a range of biofuels research areas. Σε σχέση με τη δεύτερη ερώτησή σας, είμαι ευτυχής να πω ότι έχουμε μια ιστορία τακτική επαφή με το Πανεπιστήμιο του Manchester και UMIST (προστεθεί πλέον), η οποία καλύπτει ένα φάσμα των βιοκαυσίμων ερευνητικούς τομείς. In fact, we announced work with Manchester's Centre of Excellence for Biocatalysis, Biotransformations and Biocatalytic Manufacture (CoEBio3) to help us with our latest research. Μάλιστα, ανακοίνωσε την εργασία με Μάντσεστερ του κέντρου αριστείας για βιοκατάλυση, Biotransformations και βιοκαταλυτικών Παρασκευή (CoEBio3) για να μας βοηθήσει με την πιο πρόσφατη έρευνα. Science and technology has developed in leaps and bounds since the 80s, and we leave no stone unturned when it comes to R&D." Η επιστήμη και η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί σε άλματα και ορίων από τη δεκαετία του'80, και εμείς δεν αφήνουν πέτρα unturned όταν πρόκειται για R & D. "

Yes, bio fuels can be a sort of short-term alternative. Ναι, βιοκαύσιμα μπορεί να είναι ένα είδος μικρής διάρκειας εναλλακτική λύση. However, in the long run, more than 30 or 40 years, I doubt it. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, πάνω από 30 ή 40 χρόνια, εγώ αμφιβάλλω. The problem with biofuels is the low efficiency in transforming solar into useful energy, as life (photosynthesis) is not intended to maximize this efficiency. Το πρόβλημα με τα βιοκαύσιμα είναι η χαμηλή απόδοση στην μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε χρήσιμες, όπως ζωής (φωτοσύνθεση) δεν είναι να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτή. In the actual champion process, ethanol from sugar cane, this efficiency is less than 1 per cent, including the generation of energy from the cellulose leftover. That is why you need a completely large country of good land filled with sugar cane (the green desert, as one known Brazilian called it) to produce a significant amount of vehicular fuel. Στην πραγματική πρωταθλητής διαδικασία, η αιθανόλη από ζαχαροκάλαμο, αυτή η αποτελεσματικότητα είναι μικρότερη από 1 τοις εκατό, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας από την κυτταρίνη απομείνει. Γι 'αυτό χρειάζεστε ένα εντελώς μεγάλη χώρα της καλής χωματερές με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο (η πράσινη έρημο , Όπως ένας γνωστός βραζιλιάνος αποκάλεσε) να παράγει μια σημαντική ποσότητα των καυσίμων οχημάτων.

Do you really think that in the future biofuels can, or should compete with solar power converted in arid lands? Πιστεύετε πραγματικά ότι στο μέλλον μπορεί τα βιοκαύσιμα, ή θα πρέπει να ανταγωνιστούν με ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε άγονες γαίες;

Paulo Lozano, Engineer, São Paulo,Brazil Paulo Lozano, Μηχανικός, Σάο Πάολο, Βραζιλία

"The point is that, if we are to meet what we at Shell call the energy challenge - meeting rising demand with lower CO2 – we need to be considering all options. Just about everything must be in the mix: solar, biofuels, wind, nuclear and of course, oil, gas and coal. "Το θέμα είναι ότι, εάν θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που ονομάζουμε Shell ενεργειακή πρόκληση - συνεδρίαση της αύξησης της ζήτησης με χαμηλότερες εκπομπές CO2 - είναι ανάγκη να εξετάζουν όλες τις επιλογές. Μόνο για όλα πρέπει να έχει στη σύνθεση: ηλιακή, βιοκαύσιμα, αιολική, πυρηνικών και φυσικά, πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα.

Supplies of easy-to-access oil are likely to begin to struggle to meet that rising demand as soon as the next decade or so. Παραδόσεις εύκολο στην πρόσβαση του πετρελαίου είναι πιθανό να αρχίσουν να αγωνίζονται να ανταποκριθούν στην εν λόγω αύξηση της ζήτησης, μόλις την επόμενη δεκαετία. But on the road, vehicles won’t stop multiplying. Αλλά επί της οδού, τα οχήματα δεν θα σταματήσει τον πολλαπλασιασμό. So alternative sources of fuel will be needed as a bigger part of the transport fuel mix. Μέχρι τις εναλλακτικές πηγές καυσίμων που θα χρειαστούν ως το μεγαλύτερο μέρος του μίγματος καυσίμου μεταφορών. Biofuels will play an increasingly big role. Τα βιοκαύσιμα θα διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο. Hydrogen could too, more slowly. Το υδρογόνο θα μπορούσε πολύ πιο αργά.

Solar could provide an increasing amount of energy – especially, as you say, in arid areas with plenty of sun. Solar θα μπορούσε να προσφέρει μια αυξανόμενη ποσότητα ενέργειας - ιδιαίτερα, όπως λέτε, σε ξηρές περιοχές με άφθονο ήλιο. We believe copper indium diselenide (CIS) thin-film technology, albeit in the early phases of development, could hold promise. Πιστεύουμε χαλκού ινδίου diselenide (CIS) λεπτού υμενίου τεχνολογίας, αν και στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί υπόσχεση.

But, let’s not try to pick one over another. Αλλά, ας μην προσπαθούμε να διαλέξω από τον άλλο. We’ll need all these sources of energy to tackle the energy challenge ahead. Θα πρέπει όλες αυτές οι πηγές ενέργειας για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή πρόκληση του μέλλοντος.

What is your opinion on the growing of Jatrofa plants for oil extraction? Ποια είναι η γνώμη σας για την καλλιέργεια της Jatrofa εγκαταστάσεις για την εξόρυξη πετρελαίου; I understand they can be grown on marginal land and therefore do not compete with food crops or eco sensitive areas. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να καλλιεργηθεί στις περιθωριακές περιοχές και ως εκ τούτου δεν ανταγωνίζονται με τις καλλιέργειες τροφίμων ή οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.

Richard Richard

I know Jatropha is attracting a lot of attention as a source for biofuel, especially in countries like India where it is used successfully. Ξέρω Jatropha προσελκύει μεγάλη προσοχή ως πηγή για τα βιοκαύσιμα, ιδίως σε χώρες όπως η Ινδία, όπου χρησιμοποιείται με επιτυχία. But Shell has to be sure that Jatropha can produce enough biofuel to be commercially viable. Αλλά η Shell έχει να είμαστε σίγουροι ότι η Jatropha μπορεί να παράγει αρκετό βιοκαύσιμο για να είναι εμπορικά βιώσιμο. And we have to be convinced that it meets our sustainability standards. Και πρέπει να είμαστε πεπεισμένοι ότι πληροί τις προδιαγραφές της αειφορίας. I also understand there may still be questions over the amount of water and fertiliser it needs to grow in enough quantities to make biofuel production worthwhile. Αντιλαμβάνομαι επίσης μπορεί να υπάρχουν ακόμα ερωτήματα για την ποσότητα του νερού και λιπάσματος που χρειάζεται για να αυξηθεί σε ποσότητες αρκετά να κάνει την παραγωγή βιοκαυσίμων αξίζει τον κόπο. We certainly don’t discard Jatropha. Σίγουρα δεν αποβάλει Jatropha. But we feel more research is needed to be sure that it really can be grown on marginal land and won’t compete with food crops. Αλλά πρέπει να πούμε χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να είμαστε σίγουροι ότι πραγματικά μπορεί να καλλιεργηθεί στις περιθωριακές περιοχές και δεν θα ανταγωνίζονται με τις καλλιέργειες τροφίμων.

How much of the world's current food production will be diverted out of the food chain into fuel? Πόσο από τον κόσμο της τρέχουσας παραγωγής τροφίμων θα πρέπει να εκτραπεί από την τροφική αλυσίδα σε καύσιμα; If the answer is none, how much more land will be cleared to make way for the additional crop? Εάν η απάντηση δεν είναι, πόσα περισσότερα γήπεδα θα πρέπει να αποψιλωθεί για να καταστεί δυνατή η καλλιέργεια επιπλέον;

Roger Webster Roger Webster

Biofuels and food production are both part of a very complex chain. Τα βιοκαύσιμα και η παραγωγή τροφίμων είναι μέρος ενός πολύ πολύπλοκη αλυσίδα. People have begun to understand that changing food prices are the result of a number of factors – weather conditions affecting harvests, increased demand for Westernised diets, even speculation on international food markets. Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να κατανοούν ότι αλλάζει τις τιμές των τροφίμων είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων - καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν συγκομιδές, η αυξημένη ζήτηση για Westernised δίαιτες, ακόμη και η κερδοσκοπία στις διεθνείς αγορές τροφίμων. The use of agricultural land to grow biofuels crops by some farmers is just one of them. Η χρήση της γεωργικής γης σε καλλιέργειες βιοκαυσίμων αυξάνεται κατά περίπου αγρότες είναι μόνο μία από αυτές.

We simply don’t have scientific data that tells us how much agricultural land has been diverted for biofuels. Απλώς, δεν έχουν επιστημονικά δεδομένα που μας λέει πόσο γεωργικής γης έχει εκτραπεί για τα βιοκαύσιμα. Or how much can be. Ή πόσο μπορεί να είναι. Or even how much must be preserved for biodiversity and carbon sinks and agriculture. Ή ακόμη και πόσο πρέπει να διατηρηθεί για τη βιοποικιλότητα και τη μείωση του διοξειδίου του τομέα της γεωργίας. There is still a lot of work to do to get to these answers. Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε για να φτάσουμε σε αυτές τις απαντήσεις.

So I can't give you a number that answers your question. Έτσι, δεν μπορώ να σας δώσω έναν αριθμό που απαντά στην ερώτησή σας. But we grapple with the issue almost every day and we are as concerned as you. Αλλά θα ασχοληθούμε με το θέμα σχεδόν κάθε μέρα και όπως είμαστε, όπως σας. The last thing we want is unintended consequences of very good intentions. Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι ακούσιες συνέπειες των πολύ καλών προθέσεων. But it is clear that we need strong global policies. Αλλά είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε ισχυρής παγκόσμιας πολιτικής. That’s why we work closely, as I’ve said earlier, with a range of organisations including governments and NGOs like the Roundtable on Sustainable Biofuels. Για το λόγο αυτό συνεργάζεται στενά, όπως έχω πει και προηγουμένως, με μια σειρά οργανώσεων συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων και των ΜΚΟ, όπως η Στρογγυλή Τράπεζα για την Αειφόρο βιοκαύσιμα. We want to see global policies that cover land use, land protection, food security and biofuels. Θέλουμε να δούμε παγκόσμιες πολιτικές που καλύπτουν τη χρήση της γης, προστασία της γης, την ασφάλεια των τροφίμων και των βιοκαυσίμων. And we are making sure that sustainability is at the core of our approach to our own role. Και είμαστε βέβαιοι ότι η αειφορία αποτελεί τον πυρήνα της προσέγγισής μας με το δικό μας ρόλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: